ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

danh sách thông tin
thuế
Thuế vãng lai
Với nhiều kế toán, đặc biệt là những kế toán ngành xây dựng, trong quá trình làm việc của mình không ít lần gặp vướng mắc với thuế vãng lai. Vậy thuế vãng lai là gì và những quy định về loại thuế này ra sao?
Xem thêm
QD 710_ 2017 QD-BTC_ về hoàn thuếGTGT phương pháp điện tử
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
Xem thêm
TT 99_2016_TT-BTC_HD quản lý hoàn thuếGTGT
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
Xem thêm
TT 173_2016_TT - BTC_328110 sửa đổi bổ sung TT 219-2013
TT 173_2016_TT - BTC_328110 sửa đổi bổ sung TT 219-2013
Xem thêm
TT 93 - 2017TT sửa đổi bổ sung TT 219 - 2013
TT 93 - 2017TT sửa đổi bổ sung TT 219 - 2013
Xem thêm
ND-10-2017-ND - CPsửa đổi bổ sung ND 209 - 2013
ND-10-2017-ND - CPsửa đổi bổ sung ND 209 - 2013
Xem thêm
Luật số 31/2013/QH13
Luật số 31/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK
Sai sót khi kê khai thuế GTGT là điều thường gặp phải ở những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong bài viết này Hồng Đức sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh khi kê toán gặp phải những sai sót đó:
Xem thêm
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Luật số 14/2008/QH12 ngày 12/06/2008
Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 11/11/2011
Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Xem thêm
Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
Ngày 20/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC
Xem thêm
TT 01_2017 _TT - BTC về việc áp dụng thuế quan nhập khẩu thuốc
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀ
Xem thêm
TT 03_2017 TT - BTC thuế NK đối với mặt hàng mới trứng gia cầm
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2017 Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.
Xem thêm
TT 77_2014 QĐ về thu tiền đất, thuế mặt nước
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Xem thêm
TT 38_2015 TT - BTC - QĐ về thủ tục hải quan
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.
Xem thêm
TT 76_2014 - TT - BTC về thu tiền sử dụng đất
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Xem thêm
ND 137_2016 ND -CP thuế XNK ưu đãi
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018.
Xem thêm
ND 46_2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Xem thêm
ND 134_2016 ND -CP HĐ luật thuế XNK
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Xem thêm
ND 45_2014 QĐ về thu tiền sử dụng đất
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất.
Xem thêm
ND 44_2014 QĐ về giá đất
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất.
Xem thêm
ND 133_2016 ND- CP thuế XNK ưu đãi Asean - Nhật
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Nhật Bản có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2019.
Xem thêm
Thuế môn bài sẽ tăng mức đóng vào năm 2017
Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới sẽ tăng lên đáng kể từ ngày 1/1/2017.
Xem thêm
ND 124_2016 ND_CP thuế XNK ưu đãi Việt _ Lào
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký tại Viêng-chăn ngày 03 tháng 3 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Xem thêm
ND 132_2016 ND-CP thuế XNK ưu đãi VN - Chile
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.
Xem thêm
ND 132_2016 ND-CP thuế XNK ưu đãi VN - Chile
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016 - 2018.
Xem thêm
ND43_2014 QĐ thi hành một số luật đất đai
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.
Xem thêm
ND 122_2016 ND_CP biểu thuế XNK
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Xem thêm
ND 130_2016 ND -Cp thuế XNK ưu đãi Asean - Hàn Quốc
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Đại hàn Dân quốc (viết tắt là Hàn Quốc) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2007; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018.
Xem thêm
ND 104_2014 Quy định về khung giá đất
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung giá đất
Xem thêm
ND 24_ -2017_ND_CP thuế XNK giá VN - CamPuchia
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 26 tháng 10 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.
Xem thêm
ND 129_2016 ND-CP thuế XNK ưu đãi Áean
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa giữa các nước thành viên Hiệp hội các guốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018.
Xem thêm
ND 35_2017 Quy định về thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế Công nghệ cao
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
Xem thêm
ND 125_2017 sửa đổi bổ sung ND 122_2016
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Xem thêm
ND 127_2016 ND-CP thuế XNK ưu đãi Asean Úc niudilan
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018.
Xem thêm
TT 195_2015 HD nghị định 108
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Xem thêm
ND 123_2017 ND_CP Quy định về thu tiền sử dung đất , tiền thuê đất, thu mặt nước
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐINH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
Xem thêm
Luật thuế XNK 45_2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Xem thêm
ND 124_2016 ND_CP thuế XNK ưu đãi Asean - Ấn Độ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) và Cộng hòa Ấn Độ (viết tắt là Ấn Độ) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016 - 2018.
Xem thêm
TT 20_2017_TT - BTC sửa đổi TT 195 2015
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 THÔNG TƯ SỐ 195/2015/TT-BTC NGÀY 24/11/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 130/2016/TT-BTC NGÀY 12/8/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)
Xem thêm
Luật đất đai số 45_2013 - QH 13
LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai,
Xem thêm
Quy định mới về thủ tục cấp lẻ, bán lẻ hoá đơn
Quy định mới về thủ tục cấp lẻ, bán lẻ hoá đơn
Xem thêm
Luật 107_2016_QH 13 thuế XNK
Luật 107_2016_QH 13 thuế XNK
Xem thêm
ND125_2016 ND-CP thuế ưu đãi VN - Nhật
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; Để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019.
Xem thêm
TT 44_2017_ TT- BTC Quy định khung giá thuế tài nguyên
QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NHÓM, LOẠI TÀI NGUYÊN CÓ TÍNH CHẤT LÝ, HÓA GIỐNG NHAU Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau như sau:
Xem thêm
Số 12/VBHN - BTC HDND 108 - 2018 về thuế TTĐB
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Xem thêm
Điều kiện, hồ sơ và các bước hướng dẫn hoàn thuế TNCN cho cá nhân
Điều kiện, hồ sơ và các bước hướng dẫn hoàn thuế TNCN cho cá nhân
Xem thêm
Phân biệt hành vi "kê khai sai" và "trốn thuế"
Phân biệt hành vi "kê khai sai" và "trốn thuế"
Xem thêm
Cách kê khai thuế GTGT theo QUÝ + theo THÁNG
Để có thể kê khai thuế GTGT thì máy tính của các bạn phải được cài đặt phần mềm HTKK của tổng cục thuế ( HTKK 3.3.7 mới nhất hiện nay - nâng cấp ngày 16/03/2016)
Xem thêm
Thông tư số 111/2013/TT-BTC Bộ Tài chính ngày15/08/2013
Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm
Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014
THÔNG TƯ 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH TẠI VIỆT NAM HOẶC CÓ THU NHẬP TẠI VIỆT NAM
Xem thêm
Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010
Thông tư số 11/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoà
Xem thêm
Thông tư số 104/2011/TT-BTC ngày 12/07/2011
Thông tư số 104/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Xem thêm
Luật số 45/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/06/2005
Luật số 45/2005/QH11 của Quốc hội : LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Xem thêm
Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/08/2010
Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Xem thêm
Thông tư số 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/03/201
Thông tư số 51/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Xem thêm
Thông tư số 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/03/2016
Thông tư số 48/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Xem thêm
Thông tư số 02/2016/TT-BCT của Bộ Công thương,11/03/2016
Thông tư số 02/2016/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016
Xem thêm
Thông tư số 31/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23/02/2016
Thông tư số 31/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Xem thêm
Thông tư số 25/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày16/02/2016
Thông tư số 25/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Xem thêm
Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016
Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 27.07, 29.02, 39.02 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
Xem thêm
Thông tư số 05/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/01/2015
Thông tư số 05/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Xem thêm
Thông tư số 01/2016/TT-BCT của Bộ Công thương, 05/01/2016
Thông tư số 01/2016/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016
Xem thêm
Thông tư số 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/12/2015
Thông tư số 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Xem thêm
Thông tư số 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/12/2015
Thông tư số 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND LàoThông tư số 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
Xem thêm
Thông tư số 56/2015/TT-BCT của Bộ Công thương,31/12/2015
Thông tư số 56/2015/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Xem thêm
Thông tư số 201/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 16/12/2015
Thông tư số 201/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
Xem thêm
Thông tư số 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính,17/11/2015
Thông tư số 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
Xem thêm
Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 16/11/2015
Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Xem thêm
Thông tư số 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính,10/11/2015
Thông tư số 174/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Xem thêm
Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 12/05/2015
Thông tư số 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
Xem thêm
Thông tư số 44/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính,30/03/2015
Thông tư số 44/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
Xem thêm
Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 25/03/2015
Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Xem thêm
Thông tư số 70/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/05/2014
Thông tư số 70/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng
Xem thêm
Thông tư 80/2014/TT-BTC ngày 23/06/016
Thông tư 80/2014/TT-BTC ngày 23/06/016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 111/2012/TT-BTC NGÀY 04/7/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỂ ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Xem thêm
Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, 04/07/2012
Thông tư số 111/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Xem thêm
Thông tư số 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, 04/02/2012
Thông tư số 11/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan
Xem thêm
Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg của ttcp, 19/09/2014
Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
Xem thêm
Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội, 26/11/2014
Luật số 70/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Xem thêm
Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội, 28/11/2008
Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Xem thêm
Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ, 28/10/2015
Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm
Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 24/11/2015
Thông tư số 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Xem thêm
Luật số 45/2009/QH12 của Quốc hội, 04/12/2009
Luật số 45/2009/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
Xem thêm
Nghị định số 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ,14/05/2010
Nghị định số 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
Xem thêm
Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016
Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
Xem thêm
Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 02/10/2015
Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế tài nguyên
Xem thêm
Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội, 29/11/2010
Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xem thêm
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ,14/09/2012
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Xem thêm
Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ, 08/08/2011
Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Xem thêm
Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/03/2013
Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/03/2013 HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN HÀNG HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
Xem thêm
Thông tư số 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/09/2012
Thông tư số 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Xem thêm
Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 11/11/2011
Thông tư số 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
Xem thêm
Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội, 28/06/2010
Luật số 48/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Xem thêm
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ, 01/07/2011
Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Xem thêm
Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội, 29/11/2013
Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đất đai
Xem thêm
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 14/11/2014
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất
Xem thêm
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 15/05/2014
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Xem thêm
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 15/05/2014
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
Xem thêm
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 15/05/2014
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền sử dụng đất
Xem thêm
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 15/05/2014
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Xem thêm
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 15/05/2014
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Xem thêm
Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, 16/06/2014
Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Xem thêm
Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, 16/06/2014
Thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Xem thêm
Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002
Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI
Xem thêm
Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003
Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY30/8/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI
Xem thêm
Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002
Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2002/NĐ-CP NGÀY 30/8/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI
Xem thêm
Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 25/03/2013
Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ, 17/06/2011
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Thông tư số 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, 26/02/2016
Thông tư số 36/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí
Xem thêm
Thông tư số 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 25/12/2015
Thông tư số 207/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
Xem thêm
Thông tư số 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03/09/2015
Thông tư số 140/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 24/12/2013
Thông tư số 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
Xem thêm
Thông tư 201/2013/TT-BTC, 20/12/2013
Thông tư 201/2013/TT-BTC, 20/12/2013 Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế
Xem thêm
Thông tư số 181/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 03/12/2013
Thông tư số 181/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Xem thêm
Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013
Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007
Xem thêm
TT 08_2017_TT - BTC - HĐ
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường.
Xem thêm
ND 154_2016_ND - CP phí bảo vệ mặt nước đối với nước thải
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Xem thêm
Thông tư số 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 14/10/2013
Thông tư số 140/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 28/03/2013
Thông tư số 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/08/2011
Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/08/2011 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Xem thêm
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ, 17/01/2014
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Xem thêm
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ, 24/09/2013
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Xem thêm
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, 14/05/2010
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Xem thêm
Thông tư LT 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP, 08/05/2015
Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP của Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Công thương-Bộ Tài chính : Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
Xem thêm
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, 31/03/2014
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Xem thêm
Thông tư số 31/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, 07/03/2014
Thông tư số 31/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Xem thêm
Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, 17/01/2014
Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
Xem thêm
Thông tư 186/2013/TT-BTC, 05/12/2013
Thông tư 186/2013/TT-BTC, 05/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
Xem thêm
Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, 14/03/2011
Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Xem thêm
Xử lý hóa đơn lập sai
Xử lý hóa đơn lập sai
Xem thêm
Cách xử lý mất hóa đơn và mức phạt
Nguồn tham khảo: Điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC; Điều 11, Điều 12, Thông tư 10/2014/TT-BTC; Điều 12, Nghị định 105/2013/TT-BTC
Xem thêm
Hướng dẫn trường hợp muốn sử dụng hóa đơn đã đặt in
Hướng dẫn trường hợp muốn sử dụng hóa đơn đã đặt in nhưng đã thay đổi tên , địa chỉ công ty và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Xem thêm
Mức phạt vi phạm hành chính về kế toán
Nghị định 105/2013/NĐ-CP, ngày hiệu lực 01/12/2013
Xem thêm
Công tác phí – Thuế TNDN và TNCN
Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC Điểm 2,9, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
Xem thêm
Kinh nghiệm quyết toán thuế hay nhất
Nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân là do các cá nhân có thu nhập phải nộp thuế,
Xem thêm
Tài khoản của bên bán chưa đăng ký với Cơ quan thuế?
Câu hỏi: Tài khoản của bên bán chưa đăng ký với Cơ quan thuế thì bên mua khi chuyển khoản từ tài khoản của bên mua đã đăng ký với thuế cho bên bán thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào?
Xem thêm
Tiền điện nước DN đi thuê vp tính vào cp được trừ?
Làm thế nào để tiền điện nước DN đi thuê văn phòng được tính vào chi phí được trừ ?
Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 mới nhất
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2016 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, phụ cấp của những cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động > 3 tháng và < 3 tháng.
Xem thêm
Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2016
Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13:
Xem thêm
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN,
Sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai, báo cáo Thuế mà doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thì đó gọi nộp chậm tờ khai. Thời hạn nộp của các loại tờ khai, báo cáo thuế như sau:
Xem thêm
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính
Ngày 28/10/2016, Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu khi thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
Xem thêm
Quy định mới về cấp mã số thuế của Doanh nghiệp tư nhân và mã số thuế TNCN của chủ doanh nghiệp?
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và việc hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh với mã số thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính Phủ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý gặp một số vướng mắc về việc cấp mã số thuế đối với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) như sau:
Xem thêm
CV Số: 91 /TCT-CS ngày 08/01/2010 của Tổng Cục Thuế V/v thông báo hết thời gian giảm thuế.
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xem thêm
Thế nào là phù hợp?
Rất ít chủ DN biết và tôn trọng nguyên tắc phù hợp nêu trên trong việc thực hiện Luật thuế TNDN. Nhiều chủ DN do không biết nguyên tắc phù hợp nên đã đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh những khoản chi hoàn toàn không liên quan đến doanh thu trong kỳ và đương nhiên bị loại ra khỏi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế hay còn gọi là bị "xuất toán".
Xem thêm
Cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cho cá nhân
Cơ quan chi trả lương sẽ thực hiện quyết toán thuế cho người lao động nhận tiền lương, tiền công tại một nơi duy nhất. Đó là nội dung mới trong thông tư 02 Bộ Tài chính vừa ban hành bổ sung, sửa đổi một số quy định về Luật thuế thu nhập cá nhân.
Xem thêm
Khai thuế TNCN: làm thế nào có lợi nhất?
Nếu biết vận dụng hợp lý các yếu tố giảm trừ có thể được hưởng một mức thuế thấp khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Xem thêm
Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Xem thêm
Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Theo phương pháp khấu trừ thuế)
Xem thêm
Về công tác kế toán trong quản lý Thuế
Ngày 27/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2007/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán. Thông tư này là cơ sở pháp lý cho hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán và là cơ sở phục vụ quản lý Nhà nước về hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán. Trong bài viết này chúng tôi muốn đánh giá việc thực hiện đăng ký và quản lý hành nghề kế toán góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt công tác quản lý thuế ở Việt Nam hiện nay.
Xem thêm
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp những vấn đề đặt ra
Luật Thuế TNDN (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2008 và thực hiện từ 01/01/2009; theo đó, Chính phủ đã có Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và Bộ Tài chính đã có Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết thi hành. Đến nay, sau 1 năm triển khai thực hiện đã cho thấy Luật Thuế TNDN đang đi vào cuộc sống. Nhiều điểm mới của luật đã được cơ quan thuế và doanh nghiệp nắm bắt và triển khai tích cực, áp dụng trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật
Hệ thống danh mục các văn bản pháp luật
Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và luật quản lý thuế - tăng tính khả thi và góp phần bảo hộ DN Việt một cách hợp lý
Xem thêm
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 1
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 1
Xem thêm
Căn cứ nào xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, thu nhập từ kinh doanh?
Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTC nêu trên thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn:
Xem thêm
Việc khấu trừ, kê khai thuế TNCN đối với thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng thì thực hiện như thế nào?
Tại công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21 tháng 9 năm 2009 Tổng cục Thuế trả lời vướng mắc về việc khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính, điểm 2 công văn này qui định như sau:
Xem thêm
Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ?
Thế nào là hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý và hợp lệ?
Xem thêm
Hoá đơn viết sai, xử lý thế nào ?
Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì gạch chéo để chữ hủy bỏ vào các liên của số hóa đơn, không được xé rời khỏi cuống mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số tờ bị hủy (hỏng) với Cơ quan thuế (được thể hiện trên bản Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).
Xem thêm
Các thắc mắc thường gặp về BHXH bắt buột
Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT? Trả lời: Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức tiền lương, tiền công (bao gồm các loại phụ cấp có tính chất như lương) ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phải thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký với cơ quan lao động địa phương.
Xem thêm
Hỏi và Đáp chính sách Thuế 2
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 2
Xem thêm
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 3
Câu hỏi về chính sách thuế _phần 3
Xem thêm
Thuế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 (bài 1)
huế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 (bài 1)
Xem thêm
Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải lập để cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.
Xem thêm
Thẩm quyền ký hoá đơn, chứng từ – Một vài điều doanh nghiệp cần lưu ý
Hoá đơn, chứng từ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống sổ sách, chứng từ của Doanh nghiệp, chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Việc ký và đóng dấu xác nhận vào hoá đơn, chứng từ trở nên một phần công việc chiếm khá nhiều thời gian của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó, trên thực tế, phát sinh nhu cầu uỷ quyền lại cho một người khác, không phải là người đại diện ttheo pháp của Công ty. Tuy nhiên, việc uỷ quyền như thế nào, thủ tục uỷ quyền ra sao là những câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp yêu cầu tư vấn của Công ty Luật TNHH Inteco. Trên cơ sở này, chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin như sau:
Xem thêm
Chi phúc lợi cho nhân viên – Thuế TNDN
Theo đó: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:
Xem thêm
Sắp xếp chứng từ kế toán
Về việc sắp xếp chứng từ là điều cần thiết nhất đối việc quản lý lưu trữ và đặc biệt sao cho thuận tiện khi cơ quan thuế xuống kiểm tra. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin chia sẻ với các bạn cách sắp xếp chứng từ như thế nào?
Xem thêm
Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức xin hướng dẫn học viên Thủ thuật kiểm tra từng loại tài khoản được phản ánh trên bảng cân đối.
Xem thêm
Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất 2015
Mức xử phạt nộp chậm tiền thuế mới nhất hiện nay đang được quy định tại khoản 4 điều 5 của Luật số: 71/2014/QH13 - sửa đổi luật thuế (HL:1/1/2015) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.
Xem thêm
Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN,
Sau ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai, báo cáo Thuế mà doanh nghiệp chưa thực hiện nộp thì đó gọi nộp chậm tờ khai. Thời hạn nộp của các loại tờ khai, báo cáo thuế như sau:
Xem thêm
Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Khi vi phạm Luật Thuế doanh nghiệp của bạn có thể bị xử phạt theo các hình thức sau đây:
Xem thêm
Mức phạt vi phạm Luật Kế Toán: hạch toán sai tài khoản, sửa
Công tác kế toán trong doanh nghiệp luôn để lại những sai sót nhất do nhiều nguyên nhân từ kế toán viên gây ra. Hãy xem Nghị định 105/2013/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập xử phạt như thế nào nhé:
Xem thêm
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới
Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất
Xem thêm
Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là gì?
Thế nào là cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú? Phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú
Xem thêm
Mã số thuế là gì? ý nghĩa của các con số trên Mã số thuế
Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.
Xem thêm
Những thủ tục về thuế khi thay đổi địa điểm kinh doanh
Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Xem thêm
Cách xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn GTGT
Khi viết hóa đơn kế toán có thể ghi sai một vài thông tin trên hóa đơn như là: sai thuế suất, sai tên hàng, sai số lượng, sai đơn giá, sai tên công ty, sai địa chỉ, mã số thuế, sai ngày tháng... Tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn không hợp lệ. Vì vậy kế toán cần phải biết cách xử lý nhưng sai sót đó khi gặp phải viết sai hóa đơn GTGT
Xem thêm
Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòn
Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn: Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai cách sau:
Xem thêm
Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.
Xem thêm
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn - chứng từ
Xem thêm
Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ
Tính hợp lý - hợp lệ của Hóa đơn chứng từ
Xem thêm
Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế
Cập nhập theo thông tư mới nhất TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014, cần lưu ý về hoá đơn xuất khẩu như sau:
Xem thêm
Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử hóa đơn:
Xem thêm
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn
Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần.
Xem thêm
Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp
Chúng ta có 2 khái niệm: Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và Sử dụng bất hợp pháp hợp pháp
Xem thêm
Thế nào là doanh nghiệp rủi ro cao về Thuế
Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế được quy định tại khoản 2 Điều 11 của thông tư 39/2014/TT-BTC là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:
Xem thêm
Cách xử lý mất hóa đơn GTGT đầu ra: Liên 1 hoặc Liên 3
Khi doanh nghiệp phát hiện ra bị mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra: Liên 1 hoặc liên 3... thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định như sau:
Xem thêm
Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm theo Mẫu
Cách lập hoá đơn điều chỉnh giảm được thực hiện theo khoản 3 điều 20 của thông tư 39/2014/TT-BTC: Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Xem thêm
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai
Khi kế toán lập hóa đơn nhưng phát hiện sai sót cần tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai để xuất lại hóa đơn đúng. Biên bản thu hồi hóa đơn này chỉ đươc phép sử dụng khi hóa đơn đã lập sai trước đó chưa kê khai thuế, còn nếu đã kê khai thuế kế toán chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh, không được hủy hóa đơn.
Xem thêm
Hướng dẫn cách lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng
Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức, cá nhân phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
Xem thêm
Cách viết hóa đơn đối với hàng hoá khuyến mại, quảng cáo
Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên hàng hóa, số lượng hàng hóa, và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT ta gạch chéo.
Xem thêm
Thủ tục báo cáo sử dụng, thông báo phát hành hóa đơn khi ch
Khi chuyển địa điểm kinh doanh ngoài việc doanh nghiệp phải làm thông báo mẫu 08/MST ( Theo TT 156/2013/TT-BTC) thì từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp phải làm thông báo hay báo cáo với cơ quan thuế hóa đơn đang sử dụng:
Xem thêm
Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014
Thủ tục hủy hóa đơn được hướng dẫn chi tiết tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC - hướng dẫn mới nhất về hóa đơn
Xem thêm
Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất
Khi doanh nghiệp đã đặt in xong hoá đơn, để có thể đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành làm thông báo phát hành hoá đơn trước 5 ngày sử dụng. Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hoá đơn theo thông tư 26/2015 mới nhất.
Xem thêm
Hướng dẫn kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2016
Thuế môn bài là loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó.
Xem thêm
Địa điểm - Nơi nộp thuế Môn Bài
Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm.
Xem thêm
Thuế Môn bài với văn phòng đại diện, VP giao dịch
Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:
Xem thêm
Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất
Ngày 25/08/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính, luật bổ sung sửa đổi thủ tục hành chính về thuế, trong đó có sửa đổi và ban hành kèm theo phụ lục Mẫu số C1- 02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, thông tư này chính thức có hiệu lực này 01/09/2014.
Xem thêm
Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài theo mẫu 01/MBAI
Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Hồng Đức sẽ hướng dẫn các lập ngày trên tờ khai mẫu 01/MBAI mới nhất của năm 2015 theo thông tư 156.
Xem thêm
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào
Ngày 29/09/2015, Tổng Cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn việc khấu trừ đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi chi cho người lao động tại công văn 4005/TCT-CS
Xem thêm
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới
Trước đây điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng được hướng dẫn tại điều 15 của Thông tư 219/2013/TT-BTC nhưng bắt đầu từ năm 2015 được thực hiện theo khoản 10, điều 1 của Thông tư 26/2015/TT-BTC.
Xem thêm
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tài điều 14 cùa thông tư 219/2013/TT-BTC đã được bổ sung bởi Điểm b Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:
Xem thêm
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm
Hoá đơn điều chỉnh giảm phát sinh trong Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót
Xem thêm
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới
Trước ngày 15/11/2014 Việc xác định doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý được xác định như sau:
Xem thêm
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất
Ngày 06/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất (sau đây gọi gọn là tài sản bị tổn thất). Theo đó, thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được xử lý như sau:
Xem thêm
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt
Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Xem thêm
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được quy định chi tiết tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC.
Xem thêm
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5%
Danh mục các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 5% theo hướng dẫn mới nhất tại thông tư 219/2013 của Bộ tài chính và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC
Xem thêm
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 0% áp dụng theo luật thuế mới nhất - thông tư 219/2013 ban hành ngày 31/12/2013 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2014
Xem thêm
Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dv mua vào
Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào - Mẫu 01-2/GTGT:
Xem thêm
Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
Để kê khai thuế GTGT, người nộp thuế (NNT) cần phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT. Tờ khai này gồm sáu bảng kê phụ lục đi kèm, một trong những bảng kê được sử dụng để tổng hợp số liệu lên tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT là bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra - Mẫu 01-1/GTGT.
Xem thêm
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Xem thêm
Các đối tượng mặt hàng không chịu thuế GTGT
Các đối tượng hàng hoá không chịu thuế GTGT được cập nhập theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Xem thêm
Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế
Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đang được quy định tại Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN có hiệu lực từ ngày 2/8/2014 và đã được sửa đổi bổ sung tại:
Xem thêm
Chi phí công tác phí hợp lý
Quy định về Khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong năm 2015 được sửa đổi - bổ sung tại điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC (Có hiệu lực từ 6/8/2018 nhưng được áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế 2015)
Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy mới nhất
Theo Điều 17 của thông tư 151/2014/TT-BTC: Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nữa mà chỉ phải tính rồi tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
Xem thêm
Cách Xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn - chứng từ
Để được tính vào chi phí được trừ thì theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC
Xem thêm
Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân
Muốn làm tài sản của công ty thì chiếc xe đó phải mang tên công ty. Để chuyển được thì công ty bạn cần làm thủ tục sang tên đổi chủ, đóng lệ phí trước bạ ( 2%).
Xem thêm
Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm sang năm sau
Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. ( Vậy là muốn biết doanh nghiệp trong kỳ lãi hay lỗ thì phải dựa vào Thu Nhập Tính Thuế )
Xem thêm
Chi phí của hàng hóa bị tổn thất
Hàng hóa bị tổn thất xảy ra trong 1 vài trường hợp sau:
Xem thêm
Quy định về Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ ph
Tại Khoản 2.19 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi) quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
Xem thêm
Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Xem thêm
11 Khoản thu nhập Miễn thuế TNDN
Có 11 khoản thu nhập được Miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 8 của TT 78/2014/TT-BTC. Nhưng có 2 khoản thu nhập miến thuế đã đươc sử đổ, bổ sung tại điều số 3 và điều 4 của TT 151/2014/TT-BTC.
Xem thêm
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016
Trong bài viết này Hồng Đức sẽ hướng dẫn các bạn Cách tính thuế TNCN 2016 đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công, còn những loại thu nhập khác các bạn vui lòng tham khảo tại các bài viết khác của Thiên Ưng hoặc tại Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/10/2013.
Xem thêm
Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN - Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp:
Xem thêm
Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế
Quy định các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công không phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau:
Xem thêm
Cách tính TNCN trong thời gian thử việc
Hiện nay, lao động thử việc đang được quy định tại từ điều 26 đến điều 29 của Bộ Luật lao động năm 2012 - Luật 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013.
Xem thêm
Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc tháng
Hiện nay kế toán đang thực hiện kê khai thuế TNCN theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và được hướng dẫn sửa đổi theo mẫu biểu được cập nhập theo thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.
Xem thêm
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất
Cá nhân có thu nhập dưới mức phải nộp thuế TNCN không phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Nếu thu nhập của bạn trên 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh (Bao gồm cả Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu - Theo điểm i,
Xem thêm
Ph.biệt: Thế nào là CN cư trú - Thế nào là CN không cư trú?
Việc phân biệt thế nào là cá nhân cư trú? thế nào là cá nhân không cư trú ảnh hưởng rất nhiều đến việc tính thuế TNCN
Xem thêm
Cách tính thuế TNCN lương tháng 13
Lương tháng 13 là một khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm
Giải đáp tình huống thuế thu nhập cá nhân
Rất nhiều câu hỏi về Tình huống thuế TNCN mà doanh nghiệp gặp phải, trong bài viết này Hồng Đức xin được tổng hợp, giải đáp các vướng mắc đó:
Xem thêm
Tội về hóa đơn, nhiều quy định không còn phù hợp
Việc xử lý các tội phạm liên quan đến in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước quy định tại Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành đang đặt ra nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn áp dụng.
Xem thêm
Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 4 năm 2016
Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức kính gửi các anh, chị bản tin Tổng hợp văn bản mới số 03, tháng 4 năm 2016
Xem thêm
Luật thuế thay đổi ‘ngang ngược’ quá
Đó là nhận xét của bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ nhiệm Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp ngành nông nghiệp với lãnh đạo Cục thuế và Cục hải quan TP.HCM được tổ chức tại TP.HCM ngày 21.4.2016
Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế
Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
Xem thêm
Luật số 13/2008/QH12: Luật Thuế giá trị gia tăng
Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội : Luật Thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:Thuế GTGT
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Nghị định 92/2013/NĐ-CP
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016
Thông tư số 21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Xem thêm
Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015
Thông tư số 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
Xem thêm
Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014
Thông tư số 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Xem thêm
Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014
Thông tư số 72/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh
Xem thêm
141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013
THÔNG TƯ 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Xem thêm
Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/09/2011
Thông tư số 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
Xem thêm
Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010
Thông tư số 94/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu
Xem thêm
Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013
Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp
Xem thêm
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015
Thông tư số 212/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Xem thêm
Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015
Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/
Xem thêm
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014
Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thêm
Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/09/2013
Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/09/2013 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
Xem thêm
Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010
Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
Xem thêm
Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội ngày 22/11/2012
Luật số 26/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Xem thêm
04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
Luật số 04/2007/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Xem thêm
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/06/2013
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm
Công văn số 1162/TCT-TNCN của TCT ngày 21/03/2016
Công văn số 1162/TCT-TNCN của TCT ngày 21/03/2016 V/v: hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm
tư vấn khóa học đăng ký học