ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Quy trình dịch vụ kế toán thuế Hồng Đức


QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI Hồng Đức

I. Đối với gói Dịch vụ kế toán thuế:

1. Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng:

- Từ 5 ->12 hàng tháng: Hoàn thành công việc kê khai hàng tháng. Trong đó:

 - Từ ngày 5 -> 10: Thu thập, giao nhận chứng từ: Trao đổi về các thông tin trên chứng từ đã nhận từ bên A.

 - Từ ngày 8 ->12: Lập và nộp tờ khai thuế GTGT, các tờ khai thuế khác (Nếu có).

- Từ 12 ->16 hàng tháng: Tiến hành các công việc cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các chứng từ gốc vào hệ thống sổ sách kế toán.

 - Lập các sổ kế toán tổng hợp

 - Lập các sổ kế toán chi tiết

 - Lập các bảng phân bổ chi phí, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ

 - Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương và trích bảo hiểm (Nếu có) bảng tổng hợp chi phí sản xuất.

 - Lập bảng cân đối SPS các tài khoản

Trong quá trình ghi sổ kế toán, tất cả các vấn đề phát sinh đều được hai bên bàn bạc nhất trí nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

- Từ 16 ->30 hàng tháng: Hoàn thành việc lập các sổ sách, báo cáo kết quả kinh doanh của tháng trước cho doanh nghiệp. Trước khi chốt số liệu chính xác nhân viên tư vấn sẽ trao đổi, tư vấn và thống nhất các vấn đề về số liệu.

Cùng với những công việc đã nêu trên các chuyên viên sẽ tư vấn thuế cho Doanh nghiệp trong việc tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, đảm bảo cho việc báo cáo được kịp thời, chính xác.

2. Dịch vụ kê khai thuế hàng quý:

Dịch vụ kê khai thuế cam kết chậm nhất ngày thứ 25 của quý tiếp theo, hoàn thành việc lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý trước.

II. Đối với báo cáo tài chính năm:

- Ngày 28/ 02: Hoàn thành báo cáo tài chính năm trước đó, trao đổi với khách hàng trước khi nộp cho cơ quan thuế.

- Ngày 15/ 03: Hạn nộp cuối cùng của báo cáo tài chính.

- Hoàn thành việc in ấn, bàn giao sổ sách là một trong các quy trình của dịch vụ kê khai thuế.

- Hoàn thành thủ tục Quyết toán theo yêu cầu của cơ quan thuế về các số liệu đã hoàn thành.

 

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học