ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính


Ngày 28/10/2016, Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu khi thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

Thông tư số 173/2016/TT-BTC

 Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng;Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng như sau:

 

Điều 1.

 

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

 

                “3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”


Điều 2.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Vậy là: Theo thông tư 173 này thì:
Trước đây: Theo Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
Thì:

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế)

bài viết liên quan
Thuế vãng lai (2018-09-09 13:05:33)
QD 710_ 2017 QD-BTC_ về hoàn thuếGTGT phương pháp điện tử (2018-07-11 16:32:04)
TT 99_2016_TT-BTC_HD quản lý hoàn thuếGTGT (2018-07-11 16:07:30)
TT 173_2016_TT - BTC_328110 sửa đổi bổ sung TT 219-2013 (2018-07-11 15:47:44)
TT 93 - 2017TT sửa đổi bổ sung TT 219 - 2013 (2018-07-11 15:20:50)
ND-10-2017-ND - CPsửa đổi bổ sung ND 209 - 2013 (2018-07-11 14:59:59)
Luật số 31/2013/QH13 (2017-03-02 16:10:19)
Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK (2017-03-01 16:11:47)
Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (2017-03-02 04:28:27)
Cách kê khai thuế GTGT theo QUÝ + theo THÁNG (2017-03-02 04:04:57)
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Bộ Tài chính (2017-02-28 15:42:52)
Hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng (2017-03-01 09:32:11)
Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (2017-02-28 15:33:03)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT (2017-02-28 15:33:20)
Thế nào là Hóa đơn, chứng từ Hợp pháp, Hợp lý, Hợp lệ? (2017-02-28 19:03:16)
Thuế GTGT của các khoản chi Phúc Lợi được khấu trừ đầu vào (2017-03-01 05:21:03)
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo luật thuế mới (2017-02-28 15:36:30)
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất (2017-03-02 15:42:55)
Cách kê khai hoá đơn điều chỉnh giảm (2017-03-01 08:56:08)
Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý mới (2017-03-01 02:55:05)
Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất (2017-02-28 15:36:50)
Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt (2017-03-02 01:36:13)
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (2017-03-02 01:39:37)
Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (2017-03-02 19:09:57)
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% (2017-03-02 01:36:23)
Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0% (2017-03-02 01:36:22)
Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dv mua vào (2017-03-01 07:44:57)
Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra (2017-03-01 15:54:18)
Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (2017-03-01 02:14:35)
Các đối tượng mặt hàng không chịu thuế GTGT (2017-02-28 15:37:30)
Luật số 13/2008/QH12: Luật Thuế giá trị gia tăng (2017-03-02 03:22:10)
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP:Thuế GTGT (2017-03-02 03:22:12)
Nghị định 92/2013/NĐ-CP (2017-03-02 15:14:06)
Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 (2017-03-02 03:22:15)
Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 (2017-03-02 03:22:17)
Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 (2017-03-02 04:28:23)
Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 (2017-03-02 04:28:25)
141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 (2017-03-02 04:28:29)
Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/09/2011 (2017-03-02 04:28:32)
Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 (2017-03-02 04:28:34)
tư vấn khóa học đăng ký học