ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tra cứu văn bản pháp luật


Học viên Hồng Đức click để tra cứu văn bản bên dưới

Để độc giả quan tâm có hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ và được thường xuyên cập nhật, Hồng Đức đã tóm tắt hệ thống văn bản pháp luật thuế có hiệu lực đến ngày 01/01/2022 thành bảng sau: 

STT

Nội dung

Loại văn bản

Số hiệu

Ngày hiệu lực/ hợp nhất

Hết hiệu lực

1

Đăng ký thuế

Luật

38/2019/QH14

01/07/2020

Nghị định

126/2020/NĐ-CP

05/12/2020

Thông tư

105/2020/TT-BTC

17/01/2021

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

31/12/2021

95/2016/TT-BTC

12/08/2016

17/01/2021

2

Kê khai thuế

Luật

38/2019/QH14

01/07/2020

Nghị định

126/2020/NĐ-CP

05/12/2020

Thông tư

80/2021/TT-BTC

01/01/2022

156/2013/TT-BTC

20/12/2013

31/12/2021

19/2021/TT-BTC

03/05/2021

Văn bản hợp nhất

03/VBHN-VPQH

28/04/2016

3

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định

129/2013/NĐ-CP

15/12/2013

125/2020/NĐ-CP

05/12/2020

Thông tư

80/2021/TT-BTC

01/01/2022

Văn bản hợp nhất

16/VBHN-BTC

21/10/2016

4

Thuế giá trị gia tăng

Luật

13/2008/QH12

01/01/2009

31/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

106/2016/QH13

01/07/2016

Nghị định

52/2021/NĐ-CP

19/04/2021

126/2020/NĐ-CP

05/12/2020

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

92/2013/NĐ-CP

13/08/2013

15/12/2021

Thông tư

100/2021/TT-BTC

01/01/2022

43/2021/TT-BTC

01/08/2021

82/2018/TT-BTC

15/10/2018

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

93/2017/TT-BTC

219/2013/TT-BTC

05/11/2017

1/1/2014

Văn bản hợp nhất

67/VBHN-BTC

19/12/2019

01/VBHN-BTC

07/05/2018

14/VBHN-BTC

09/05/2018

5

Thuế thu nhập cá nhân

Luật

04/2007/QH12

01/01/2009

71/2014/QH13

01/01/2015

26/2012/QH13

01/07/2013

Nghị định

65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

Thông tư

100/2021/TT-BTC

01/01/2022

40/2021/TT-BTC

01/08/2021

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

92/2015/TT-BTC

30/07/2015

04/VBHN-BTC

05/02/2015

119/2014/TT-BTC

111/2013/TT-BTC

01/09/2014

01/07/2013

Văn bản hợp nhất

15/VBHN-VPQH

11/12/2014

68/VBHN-BTC

19/12/2019

6

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật

14/2008/QH12

01/01/2009

32/2013/QH13

01/01/2014

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

15/02/2014

118/2015/NĐ-CP

27/12/2015

01/01/2021

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

146/2017/NĐ-CP

01/02/2018

91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

52/2021/NĐ-CP

19/04/2021

Thông tư

25/2018/TT-BTC

01/05/2018

78/2014/TT-BTC

02/08/2014

119/2014/TT-BTC

01/09/2014

151/2014/TT-BTC

15/11/2014

96/2015/TT-BTC

06/08/2015

141/2013/TT-BTC

30/11/2013

Văn bản hợp nhất

14/VBHN-VPQH

15/07/2020

66/VBHN-BTC

19/12/2019

09/VBHN-BTC

07/05/2018

7

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật

27/2008/QH12

01/04/2009

106/2016/QH13

01/07/2016

70/2014/QH13

01/01/2016

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

01/01/2016

14/2019/NĐ-CP

20/03/2019

100/2016/NĐ-CP

01/07/2016

Thông tư

195/2015/TT-BTC

01/01/2016

20/2017/TT-BTC

20/04/2017

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

26/VBHN-BTC

23/04/2019

15/VBHN-BTC

09/05/2018

14/VBHN-BTC

15/05/2017

8

Thuế xuất nhập khẩu

Luật

107/2016/QH13

01/09/2016

Nghị định

18/2021/NĐ-CP

25/04/2021

134/2016/NĐ-CP

01/09/2016

Thông tư

06/2021/TT-BTC

08/03/2021

38/2015/TT-BTC

01/04/2015

14/2017/TT-BKHCN

01/06/2018

11/2018/TT-BGDĐT

22/05/2018

Văn bản hợp nhất

25/VBHN-BTC

06/09/2018

9

Thuế tài nguyên

Luật

45/2009/QH12

01/07/2010

71/2014/QH13

01/01/2015

Nghị định

12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

50/2010/NĐ-CP

01/07/2010

Thông tư

44/2017/TT-BTC

01/07/2017

12/2016/TT-BTC

01/07/2016

174/2016/TT-BTC

12/12/2016

152/2015/TT-BTC

20/11/2015

Văn bản hợp nhất

02/VBHN-BTNMT

04/05/2021

18/VBHN-VPQH

11/12/2014

10/VBHN-BTC

26/05/2015

10

Thuế bảo vệ môi trường

Luật

57/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

69/2012/NĐ-CP

15/11/2012

67/2011/NĐ-CP

01/01/2012

Thông tư

106/2018/TT-BTC

01/01/2019

152/2011/TT-BTC

01/01/2012

159/2012/TT-BTC

15/11/2012

Văn bản hợp nhất

32/VBHN-BTC

17/06/2019

29/VBHN-BTC

02/10/2015

01/VBHN-BTC

20/09/2013

11

Thuế sử dụng đất

Luật

23-L/CTN

01/01/1994

48/2010/QH12

01/01/2012

Nghị định

52/2021/NĐ-CP

19/04/2021

53/2011/NĐ-CP

01/01/2012

Thông tư

153/2011/TT-BTC

01/01/2012

130/2016/TT-BTC

01/07/2016

45/2011/TT-BTNMT

10/02/2012

Văn bản hợp nhất

35/VBHN-BTC

14/07/2014

10/VBHN-BTC

15/05/2017

 

 

bài viết liên quan
tư vấn khóa học đăng ký học